TNOiK

REGULAMIN

nadawania tytułu „EKSPERT TNOiK”

(zatwierdzony uchwałą nr 19 Zarządu Głównego TNOiK z dnia 27 czerwca 2018 roku)

            Zgodnie z Uchwałą 51. Zjazdu Krajowego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w 2017 roku oraz § 9 ust. 3 Statutu TNOiK opartego na art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2015 roku poz. 1393), ustanawia się następujący Regulamin nadawania tytułu „EKSPERT TNOiK”.

Tytuł „EKSPERT TNOiK” stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji i umiejętności w dziedzinie  nauk społecznych, ekonomicznych lub technicznych oraz doświadczenia w organizacji i zarządzaniu.

§ 1

Tytuł „EKSPERT TNOiK” nadaje Zarząd Główny TNOiK na podstawie niniejszego Regulaminu osobom posiadającym wysoką wiedzę, potwierdzoną tytułem bądź stopniem naukowym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz udokumentowanym doświadczeniem zawodowym i udziałem w realizacji albo ocenie projektów badawczo-rozwojowych lub wdrożeniowych, a także  uzyskaniem w różnych formach, nowych dodatkowych kompetencji.

§ 2

Tytuł „EKSPERTA TNOiK” jest nadawany osobom posiadającym:

A. tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych lub technicznych, które brały udział  w realizacji lub ocenie co najmniej 2 projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych oraz dodatkowe kompetencje uzyskane w różnych formach,

B. stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych.  ekonomicznych lub technicznych i co najmniej 8-letni staż pracy zawodowej, które brały udział w realizacji lub ocenie co najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych oraz dodatkowe kompetencje uzyskane w różnych formach,

C. dyplom magistra, magistra inżyniera w dziedzinach ekonomii lub techniki i co najmniej 10-letni staż pracy po ukończeniu szkoły wyższej, które brały udział w realizacji lub ocenie co najmniej 5 projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych oraz dodatkowe kompetencje uzyskane w różnych formach,

D. stopień doktora, dyplom magistra, magistra inżyniera z innych dziedzin i co najmniej 12-letni staż pracy po ukończeniu szkoły wyższej, które brały udział w realizacji lub ocenie co najmniej 5 projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych oraz dodatkowe kompetencje uzyskane w różnych formach.

.

§ 3

1. Osoby ubiegające się o tytuł „EKSPERT TNOiK” składają w Biurze Zarządu Głównego Towarzystwa wypełnioną Kartę Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) oraz rekomendację macierzystego Oddziału TNOiK lub rekomendację członka Zarządu Głównego albo członka Głównej Rady Naukowej TNOiK.

2. Zarząd Główny TNOiK ogłasza przyjmowanie Kart Zgłoszeń o nadanie tytułu „EKSPERT TNOiK” w ramach komunikacji wewnętrznej Towarzystwa, podając daty otwarcia i zakończenia naboru.

§ 4

W celu weryfikacji złożonych Kart Zgłoszeń o nadanie tytułu „EKSPERT TNOiK”, Zarząd Główny powoła trzyosobowy Zespół spośród swoich członków, który przygotuje wnioski osobowe na posiedzenie Zarządu Głównego TNOiK.

§ 5

Przyznanie tytułu „EKSPERT TNOiK” następuje w formie uchwały Zarządu Głównego TNOiK. Dopuszcza się indywidualne lub grupowe uchwały Zarządu Głównego o nadanie tytułu „EKSPERT TNOiK”.

§ 6

Osoba uzyskująca tytuł „EKSPERT TNOiK” otrzymuje odpowiednią legitymację ze zdjęciem (jak do dowodu osobistego) podpisaną przez Prezesa Zarządu Głównego TNOiK.

§ 7

Rejestr nadawanych tytułów „EKPERT TNOiK” prowadzi Biuro Zarządu Głównego TNOiK zgodnie z wymogami RODO. Rejestr ten  może być wykorzystywany jedynie przy realizacji projektów prowadzonych lub współorganizowanych przez TNOiK.

§ 8

Tytuł „EKSPERT TNOiK” może zostać odebrany przez Zarząd Główny TNOiK uchwałą, w przypadku rażącego naruszenia obowiązującego prawa, w tym ujawnienia chronionych danych i informacji zleceniodawcy bądź naruszenia zasad etyki zawodowej lub braku aktywności.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Głównego TNOiK w uzgodnieniu z Główną Radą Naukową TNOiK.