TNOiK

Kierunki Programowe TNOiK w kadencji 2022-2026   

NOWE WYZWANIA I KONTYNUACJA DOBRYCH PRAKTYK

I. TNOiK DLA SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA POLSKIEGO

   1. Dla społeczeństwa

       1.1. Podjęcie lub zacieśnienie współpracy z:

            1.1.1. samorządami zawodowymi, terytorialnymi i przedsiębiorcami;

            1.1.2. stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi i zawodowymi m.in.: Federacja     Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  Naczelną Organizacją Techniczną (FSNT-NOT), Polskim Towarzystwem Ekonomiczny m (PTE), Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI)Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP);

1.1.3. organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze nauki i gospodarki, w tym z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP);

      1.2. Współpraca z Rządem, Parlamentem i Kancelarią Prezydenta:

            1.2.1. wprowadzenie przedstawicieli TNOiK do udziału w pracach niektórych komisji parlamentarnych oraz rad samorządów  regionalnych jako ekspertów lub obserwatorów;

1.2.2. kontynuowanie kontaktów z Ministerstwami: Edukacji i Nauki, Rozwoju i Technologii, Infrastruktury, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajowa Izbą Gospodarczą (KIG) i Związkiem Banków Polskich (ZBP);

            1.2.3. współdziałanie z Kancelarią Prezydenta RP.

   2. Na rzecz młodego pokolenia

       2.1. Powołanie Klubów Młodego Menedżera przy Zarządzie Głównym i niektórych Oddziałach TNOiK np. w Warszawie, Częstochowie,  Dąbrowie Górniczej, Lublinie.

      2.2. Organizacja (corocznego od 2023 roku) Forum Młodego Menedżera.

      2.3. Szersze zainteresowanie młodzieży naukami o zarządzaniu:

             2.3.1. podjęcie prób organizacji, co dwa lata (od 2023 roku), Konkursu Młody Menedżer w określonych kategoriach;

 2.3.2. podjęcie intensywnej pracy z przewodniczącymi Klubów Młodego Menedżera działających w TNOiK;

             2.3.3. nawiązanie i utrzymywanie kontaktu elektronicznego z młodzieżą biorącą udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych  przez TNOiK – (stworzenie bazy) – „Young mentoring”, pomoc ekspercka.

  II. TNOiK NARZECZ NAUKI I GOSPODARKI

      1. Organizacja V Kongresu Nauk o Zarządzaniu w 2026 roku oraz konferencji, seminariów o tematyce poświęconej współpracy nauki i gospodarki,     innowacyjności, nowym technologiom, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zrównoważonemu rozwojowi.

      2. Utworzenie eksperckiego lobby naukowo-menedżerskiego i podjęcie jego działalności.

 3. Współpraca z KIG w wypracowywaniu stanowisk naszego środowiska w odniesieniu do kluczowych problemów z zakresu nauki i      gospodarki, ochrony środowiska i ich publikowanie jako „Stanowisko TNOiK”.

      4. Utworzenie zespołu ekspertów TNOiK do opracowywania opinii do niektórych projektów ustaw i rozporządzeń.

      5. Intensywne aplikowanie o granty w obszarze wspierania przedsiębiorczości i otoczenia biznesu. Przeprowadzenie konsultacji z     kierownictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwem          Funduszy i Polityki Regionalnej.

      6. Współpraca i wspólne przedsięwzięcia z:

             6.1. agendami rządowymi w tym z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),  Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), i innymi działającymi w obszarze zainteresowania TNOiK;

            6.2. Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencjami Rektorów Polskich Uczelni Ekonomicznych oraz Technicznych,  Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi;

            6.3. Wydziałem Nauk Ekonomicznych PAN i Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania (KNOIZ) Polskiej Akademii Nauk;

            6.4. Współpraca z uczelniami ekonomicznymi oraz wydziałami zarządzania innych uczelni oraz tworzenie kół naukowych na tych uczelniach, rekrutujących studentów i doktorantów;

           6.5. Radą Główną Instytutów Badawczych oraz Siecią Badawczą Łukasiewicza;

           6.6. organizacjami biznesowymi (Izbami Gospodarczymi i organizacjami pracodawców).

III. NA RZECZ ŚRODOWISKA NAUKOWO-MENEDŻERSKIEGO – INTEGRACJA

     1. Monitorowanie oczekiwań społeczności naukowo-menedżerskiej

         1.1. Współpraca Zarządu Głównego i Głównej Rady Naukowej z Oddziałami terenowymi TNOiK:

                1.1.1. badanie środowiskowe dotyczące oczekiwań naszego środowiska (ankiety, wywiady itp.);

                1.1.2. coroczne spotkania konsultacyjne z prezesami Oddziałów TNOiK;

                1.1.3. spotkania członków Zarządu Głównego TNOiK z reprezentacją władz każdego województwa (gdzie jesteśmy), z udziałem prezesów Oddziałów  TNOiK z danego województwa (2 razy w kadencji).

    2. Doskonalenie struktur organizacyjnych TNOiK

         2.1. Powołanie doradców Zarządu Głównego TNOiK kompetentnych do rozwijania nowych kontaktów i pozyskiwanie odpłatnych zleceń i zadań.

         2.2. Kontynuacja dyskusji i prac poświęconych dostosowaniu struktur i działalności TNOiK do uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

         2.3. Wypracowanie wieloletnich założeń strategicznych działalności TNOiK do 2030 roku.

         2.4. Organizowanie cyklu spotkań działaczy TNOiK, pod tytułem „wymiana doświadczeń”,  zarówno w zakresie prowadzonej działalności w  strukturach  TNOiK  jak i dotyczących osiągnięć nauk o zarządzaniu.

         2.5. Kontynuowanie nadawania tytułu „Ekspert TNOiK” i utrzymywanie kontaktu z osobami mającymi ten tytuł oraz ich praktyczne wykorzystanie w różnych formach w działalności TNOiK.

         2.6. Włączanie Oddziałów TNOiK w organizację cyklicznych konkursów i wydarzeń.

         2.7. Współdziałanie Zarządu Głównego TNOiK i jego Biura z Oddziałami w organizacji V Kongresu Nauk o Zarządzaniu, Forów Młodego Menedżera oraz i opracowywaniu opinii naszego środowiska wobec najważniejszych wydarzeń w nauce i gospodarce,

        2.8. Organizacja corocznego spotkania świąteczno-noworocznego oraz imprez o charakterze koleżeńskim z udziałem przedstawicieli Oddziałów,  dla zasłużonych działaczy i osób zaprzyjaźnionych.

   3. Usprawnienie polityki ekonomicznej TNOiK i rozwijanie form komercyjnych TNOiK w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.

3.1. Utworzenie przy Zarządzie Głównym TNOiK doradczego Zespołu Gospodarczego, mającego na celu:

       3.1.1. wypracowanie nowych metod (form) pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych;

                 3.1.2. poprawę gospodarowania nieruchomościami lub ich sprzedaż.

       3.2. Udział TNOiK w konkursach na projekty o zasięgu krajowym i regionalnym, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) następcy PO-IR 2016-2021.

       3.3. Podejmowanie odpłatnych zadań zleconych przez agendy rządowe.

  4. Dostosowanie istniejących regulaminów Głównej Rady Naukowej TNOiK, Głównej Komisji Rewizyjnej TNOiK, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Zarządu Głównego TNOiK oraz zasad wyboru delegatów na kolejny Zjazd Krajowy TNOiK do aktualnych uwarunkowań i potrzeb.

IV. KLUCZOWE ZADANIA

Kluczowymi zadaniami Zarządu Głównego TNOiK na kadencję 2022-2026 są:

1. Utrzymanie i rozwój sztandarowego pisma TNOiK „Przegląd Organizacji”, wydawanego od 1926 roku. Posiadając wysokiej klasy Redaktora Naczelnego oraz cały doświadczony Zespół Redakcyjny należy zabiegać (walczyć) o zwiększenie punktacji czasopisma w Ministerstwie Edukacji i Nauki do 80 punktów oraz o wyraźne zwiększenie nakładu do co najmniej 2500 egzemplarzy.

     Podjąć należy także starania aby „Przegląd Organizacji” stał się obowiązkową lekturą na studiach doktoranckich.

     Niezbędne jest rozszerzenie udziału autorów zagranicznych.

2. Toruński „Dom Organizatora TNOiK” jest już znanym i cenionym w Polsce Wydawnictwem Naukowym. Tego typu działalność, mająca duże perspektywy rozwoju, powinna być specjalizacją Oddziału TNOiK w Toruniu z wyraźnym wsparciem ze strony Zarządu Głównego i Głównej Rady Naukowej TNOiK, a Oddziały TNOiK stawać się agendami terenowymi Wydawnictwa „Dom Organizatora”.

3. Działające bardzo efektywnie, przy Zarządzie Oddziału w Warszawie, Centrum Analizy Wartości (CAW) jest prężnym, wyspecjalizowanym ośrodkiem szkoleniowym o zasięgu ogólnopolskim. Przy odpowiednim wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Zarządu Głównego i jego Biura można by utworzyć Centrum Szkoleniowe TNOiK współpracujące z Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkoła Wyższą i  Oddziałami TNOiK w regionach.

4. Sprawnie przeprowadzony nabór i nominacje na tytuł „Eksperta TNOiK”  pozwoliły na zbudowanie Zespołu Ekspertów TNOiK, liczącego   obecnie około 20 kompetentnych, wysokiej klasy specjalistów  różnych dziedzinach wiedzy i gospodarki.

     Pandemia nie pozwoliła dotychczas na ich pełne i fachowe praktyczne zaangażowanie .

      Zespół Ekspertów TNOiK to znaczący potencjał pozwalający wspomagać niektóre struktury wewnętrzne TNOiK jak np. Zespół Doradców     ZG TNOiK, jury różnych konkursów, w budowaniu i kontynuowaniu nowych kontaktów, prowadzeniu promocji ofert TNOiK w sferze nauki i gospodarki. Głównym jednak zadaniem Zespołu Ekspertów TNOiK jest pozyskanie i realizacja zleceń wewnętrznych zarówno od agend rządowych i samorządów regionalnych, ale także od przedsiębiorców lub ich konsorcjów. W tych działaniach niezbędne jest wsparcie całego Zarządu Głównego i jego Biura oraz indywidualne zaangażowanie jego członków.

     Zarząd Główny, podejmując nowe wyzwania na kadencję 2022-2026, powinien wprowadzać Ekspertów we wszystkie obszary działalności  TNOiK, angażując ich przy wypracowywaniu stanowiska TNOiK wobec kluczowych problemów nauki polskiej i gospodarki, w przygotowanie i realizację projektów unijnych, reprezentację TNOiK wobec organów i agend rządowych oraz innych organizacji pozarządowych i gospodarczych.