TNOiK

Do kogo skierowane są nasze szkolenia?

 

Kierownicy, Managerowie, Team Leaderzy, Liderzy zmian, Właściciele MMP, Pracownicy zespołów zadaniowych, Pracownicy działów HR, Pracownicy administracji publicznej i samorządowej, Eksperci wniosków o dofinansowanie projektów, w tym dokonujących oceny analizy finansowo-ekonomiczne zawartej we wnioskach, Kierownicy działów finansowo-księgowych, Specjaliści odpowiedzialni za przeprowadzanie analiz finansowych w firmach, Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za szkolenia,  Lean Managerowie Lean, Liderzy,  Liderzy Kaizen

Tematyka oferowanych szkoleń (kliknij aby poznać szczegóły)

Koordynator szkolenia: Dr Jolanta Lubomska, TNOIK Oddział Szczecin

Liczba godzin szkolenia: 2 dni po 6 godzin

Tryb szkolenia: 1 dzień stacjonarnie lub ew. zdalnie. 2 dzień stacjonarnie

Program szkolenia:

Szkolenie nt.: „analiza kondycji finansowej firmy” jest szkoleniem w zakresie analizy finansowej i w zakresie zarządzania finansami. Szkolenie jest skierowane do: osób chcących zdobyć kwalifikacje w zakresie analizy finansowej; pracowników działów finansowych firm wszystkich sektórów, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji; właścicieli firm, chcących powiększyć zakres i skalę działalności gospodarczej; menadżerów, którzy chcą nabyć lub poszerzyć kompetencje w zakresie analizy finansowej oraz kandydatów na menadżerów służby zdrowia.

Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę w zakresie regulacji prawnych i dokumentów sprawozdania finansowego. Uczestnicy zostaną zapoznani
z metodami badania poszczególnych dokumentów sprawozdania finansowego w oparciu o case study. Uczestnicy nabędą umiejętność wyciągania wniosków z uzyskanych wyników badań i umiejętność opracowania rekomendacji.

Cele i wymierne korzyści:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z regulacjami prawnymi i z dokumentami sprawozdania finansowego
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z badaniem poszczególnych dokumentów sprawozdania finansowego na przykładzie case study
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z wyciąganiem wniosków i opracowaniem rekomendacji na przyszłość

Koordynator szkolenia: mgr Jerzy Krzywicki, TNOIK Oddział Szczecin

Liczba godzin szkolenia:16 i więcej, wielokrotność 8h (2 dni i więcej), w zależności od ilości modułów do 2 16h spotkań
w miesiącu

Tryb szkolenia: stacjonarny, jeśli elementy zdalne to nie więcej niż 10% i tylko jako element procesu rozwojowego, np. 4 spotkanie 16h i wsparcie procesu poprzez indywidualne spotkania on-line (case study)

Program szkolenia:

Szkolenie wprowadza standardy pracy, oparte o kompetencje zarządcze, pozwalające pracownikom na samodzielne, odpowiedzialne i zgodne z oczekiwaniami podstawowych grup interesariuszy zarządzanie procesami pracy na podległych sobie odcinkach.
Metodyka procesu szkoleniowo – rozwojowego zostanie oparta o cykl uczenia Kolba, cykl uczenia osób dorosłych, który pozwala na maksymalne zaimplementowanie wiedzy na praktyczne wykorzystanie, a co za tym idzie rozwój każdego Uczestnika szkolenia, gdyż opiera się o jego indywidualne doświadczenie. Doświadczenie, które jest głównym źródłem rozwoju zawodowego.
Wykorzystanie takiej metodologii ma dodatkową wartość, bowiem pozwala na osiągniecie trwałości procesu poprzez zagnieżdżenie zakresu tematycznego poszczególnych modułów procesu rozwojowego (dobre praktyki) w proces testowania w praktyce, którego punktem odniesienia będą doświadczenia Uczestników charakteryzujące się brakiem sprawności i skuteczności zarządzania. Pozwoli to, na zamianę postaw społecznych i motywacji z modelu reaktywnego (przenoszenie odpowiedzialności na czynniki zewnętrzne) na proaktywny (przyjęcie odpowiedzialności za własne decyzje oraz wykazywanie zadaniowego podejścia do problemów i trudności).

Cele i wymierne korzyści:

 • Rozwój kompetencji w obszarze zarządzania;
 • Rozwój osobisty (zwiększanie własnej efektywność w stosunkach z innymi; uzyskanie wglądu w swój własny styl zarządzania);
 • Zwiększanie efektywności zespołowej (poznanie sposobów zwiększania efektywności w osiąganiu rezultatów;  wypracowanie standardów osobistej ekspresji i zajmowania stanowiska odnośnie do swych przekonań; nauka rozwiązywania konfliktów; nauka jak powodować integrację między celami indywidualnymi a zespołowymi; nauka i ćwiczenie wykorzystywania krytyki);
 • Radzenie sobie z konfliktami międzygrupowymi (nauka konkurencji między zespołami; nauka ustanawiania wzajemnego zaufania między zespołami dla wzmacniania współpracy międzygrupowej);
 • Uzyskanie efektywnej własnej kultury pracy (zrozumienie wpływu kultury pracy na zachowania).

Koordynator szkolenia: mgr Bogusław Jędrzejczak, TNOiK Oddział Łódź

Liczba godzin szkolenia: Cykl spotkań jednodniowych– do 6 do 8 godzin organizowanych w jednostkach spółdzielczości mieszkaniowej

Tryb szkolenia: tryb stacjonarny

Program szkolenia:

Szkolenia skierowane są do konsumentów bankowych. Celem jest wyjaśnienie podstaw bankowości elektronicznej i uszczegółowienie podstawowej wiedzy na temat bankowości konsumenckiej. Walka z wyłudzeniami.

Cele i wymierne korzyści:

 • Propagowanie wiedzy ekonomicznej
 • Aktywizacja w zakresie bankowości elektronicznej
 • Integracja członków spółdzielni mieszkaniowych

Koordynator szkolenia: dr Dominika Mańkowska, TNOiK Oddział Wrocław

Liczba godzin szkolenia: 1 dzień szkoleniowy 8 godzin dydaktycznych

Tryb szkolenia: stacjonarny w formie wykładu i warsztatów praktycznych

Program szkolenia:

Każde przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać musi uwzględniać w swoich działaniach takie wartości jak zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za interesy i relacje społeczne. Pomaga to w zachowaniu transparentności i wiarygodności danej firmy. Dlatego podmioty gospodarcze coraz częściej w swoich strategiach rozwoju wpisują działania na rzecz środowiska czy określonych grup społecznych. Bardzo ważne, by działania proponowane przez daną firmę w ramach społecznej odpowiedzialności były spójne i wpisywały się w zakres działania danej branży. W ramach szkolenia, słuchacze dowiedzą się jaka jest idea CSR i jakie są podstawowe narzędzia wdrażania CSR. Takie, które zasługuje na szczególną uwagę to współpraca
z organizacjami pozarządowymi, które doskonale rozpoznają i odpowiadają na potrzeby społeczne. Dlatego są bardzo dobrymi partnerami dla firm w obszarze rozwijania społecznej odpowiedzialności. Przedsiębiorca decydując się na dany rodzaj inwestycji czy przedsięwzięcia w danej lokalizacji, branży czy środowisku powinien mieć na uwadze wszystkie aspekty i skutki swojej działalności. Powinien brać odpowiedzialność za swoich klientów, współpracowników a także społeczności na które bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie kluczowa wiedza jak nawiązać relacje z organizacjami pozarządowymi, jak zbudować skuteczne strategie angażowania organizacji. Omówione zostaną podstawowe narzędzia jak wsparcie finansowe, rzeczowe, merytoryczne w postaci realizacji wspólnych projektów czy wymiany usług. Uczestnicy dowiedzą się również że organizacje pozarządowe i biznesowe różnią się od siebie i dzięki temu mogą wymieniać się posiadanymi zasobami oraz uczyć się od siebie nawzajem, co stanowi wzajemne korzyści.

Cele i wymierne korzyści:

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy na temat CRS oraz zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu form współpracy firm z organizacjami pozarządowymi w tym obszarze. Uczestnicy szkolenia:

 • zostaną zapoznani z ideą CSR oraz podstawowymi celami i zagadnieniami teoretycznymi
 • zdobędą wiedzę jak w praktyczny sposób wdrożyć działania CSR w przedsiębiorstwie
 • nabędą kompetencji w zakresie budowania mapy relacji niezbędnych dla rozwoju firmy
 • zdobędą wiedzę na temat prawnych aspektów współpracy biznesu z organizacji pozarządowymi

Koordynator szkolenia: dr hab. Grzegorz Jokiel prof. UEW, TNOiK Oddział Wrocław

Liczba godzin szkolenia: 1 dzień szkoleniowy 8 godzin dydaktycznych

Tryb szkolenia: stacjonarny

Program szkolenia:

Gra Piwna jest sztandarową symulacją logistyczną obrazującą powstawanie efektów systemowych w kanałach dystrybucji. Pozwala spojrzeć z szerszego punktu widzenia na funkcjonowanie kanałów logistycznych i łańcuchów dostaw. Umożliwia lepsze zrozumienie działania systemów logistycznych i przygotowanie się na zjawiska zagrażające przepływowi materiałowo-informacyjnemu w kanałach logistycznych.

Cele i wymierne korzyści:

 • Wykształcenie umiejętności analizy systemowej
 • Znajomość zjawisk i efektów systemowych w kanałach logistycznych i łańcuchach dostaw
 • Nabycie kompetencji zarządzania systemami logistycznymi

Koordynator szkolenia: dr inż. Jakub Bis, TNOiK Oddział Lublin

Liczba godzin szkolenia: Szkolenie jednodniowe 8-godzinne

Tryb szkolenia: stacjonarny

Program szkolenia:

Czy osobowość człowieka zmienia się z wiekiem, czy też nie? Czy lepiej koncentrować się na swoich słabych, czy na silnych stronach? Czy jako członek zespołu powinienem robić wszystko co potrafię, czy lepiej jednak byłoby skupić się na tym w czym jestem dobry? Odpowiedzi udzielane na powyższe pytania przez ludzi na całym świecie zwykle nie są poprawne. Większość z nas idzie przez życie koncentrując się na ciemnej stronie mocy, na swych słabościach, a to poważny błąd.
Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestników z najnowszymi koncepcjami dotyczącymi rozwoju osobistego w oparciu o silne strony osobowości. Uczestnicy warsztatów będą mogli również zidentyfikować swoje naturalne predyspozycje i talenty dzięki wykonaniu testu Gallupa, a następnie opracują raport, który pozwoli im w większym stopniu zrozumieć, a następnie wykorzystać posiadane talenty w pracy zawodowej.

Cele i wymierne korzyści:

 • Poznanie talentów poszczególnych członków zespołu, a następnie wykorzystanie ich silnych stron
  w praktyce pozwoli podnieść efektywność organizacji
 • Opracowane zostaną plany rozwoju poszczególnych członków zespołu w oparciu o ich silne strony
 • Zdobyta na szkoleniu wiedza i umiejętności w wysokim stopniu poprawią komunikację zespołu

Koordynator szkolenia: dr hab. inż. Dominika Bąk-Grabowska, prof. UEW, TNOiK Oddział Wrocław

Liczba godzin szkolenia: Szkolenie 1 dniowe, 9 h lekcyjnych z przerwą obiadową

Tryb szkolenia: stacjonarny

Program szkolenia:

Szkolenie ukierunkowane jest na rozwój kompetencji z zakresu zarządzania w sektorze publicznym, przygotowując tym samym do pełnienia roli menedżera publicznego. Dobór tematyki zajęć pozwala uczestnikom na zidentyfikowanie modelu zarządzania publicznego, w ramach którego realizowana jest funkcja menedżerska w danej jednostce i określenie pożądanych kompetencji menedżera publicznego, wraz z rozpoznaniem wybranych metod ich diagnozowania i rozwijania.
Część praktyczna koncentruje się na zarzadzaniu ludźmi. Uczestnicy uczą się wykorzystywać w praktyce wybrane narzędzia przywództwa sytuacyjnego i zarządzania zespołami. Program szkolenia, poprzez podnoszenie kompetencji menedżerskich w sektorze publicznym koresponduje z formalnymi wymaganymi stawianymi kandydatom na dyrektorów jednostek sektora publicznego.

Cele i wymierne korzyści:

 • Rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych z zakresu zarządzania
  w sektorze publicznym
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania wybranych metod zarządzania zespołami pracowniczymi
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania wybranych metod z zakresu przywództwa sytuacyjnego
 • Otrzymanie materiałów szkoleniowych w tym testów kompetencyjnych, z możliwością ich zastosowania w praktyce zarządzania ludźmi
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 • Koordynator szkolenia: dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz, TNOiK Oddział Częstochowa

Liczba godzin szkolenia: Liczba godzin 15, 2 dni

Tryb szkolenia: stacjonarny, on-line lub tryb hybrydowy (50%/50%)

Program szkolenia:

Szkolenie z zarządzania metodą Lean polega na uczeniu się jak poprawić efektywność i jakość procesów biznesowych poprzez eliminowanie marnotrawstwa i usprawnienie przepływu pracy. Uczestnicy nauczą się jak identyfikować i usuwać problemy w procesach, jak stosować narzędzia Lean, takie jak mapowanie procesów czy 5S oraz jak tworzyć i utrzymywać kulturę ciągłego ulepszania. Szkolenie jest praktyczne i oparte na przykładach z różnych branż.

Cele i wymierne korzyści:

Głównym celem szkolenia z Lean Management jest nauczenie uczestników jak poprawić efektywność i jakość procesów biznesowych poprzez eliminowanie marnotrawstwa i usprawnienie przepływu pracy. Dodatkowe cele to nabycie kompetencji w zakresie:

 

 • Obniżenia kosztów działania poprzez eliminację marnotrawstwa i usprawnienie procesów.
 • Poprawy jakości produktów lub usług poprzez skupienie się na potrzebach klienta.
 • Zwiększenia wydajności poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i eliminację problemów w procesach.
 • Poprawy komunikacji i współpracy w zespole poprzez stosowanie narzędzi Lean i ciągłego ulepszania.
 • Zwiększenia zaangażowania pracowników w proces poprawy poprzez udział w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów.
 • Obniżenia czasów realizacji zamówień.
 • Zwiększenia wskaźników jakości.
 • Zwiększenia wykorzystania zasobów.
 • Zwiększenia zadowolenia klientów.
 • Zwiększenia zaangażowania pracowników.

Koordynator szkolenia: dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, TNOiK Oddział Białystok

Liczba godzin szkolenia: 14 godzin, 2 dni

Tryb szkolenia: stacjonarny, on-line lub tryb hybrydowy (70%/30%)

Program szkolenia:

Istotą warsztatów jest omówienie wytycznych i zasad modelowania procesów biznesowych. Ich głównym celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowania map, modeli funkcji i procesów przedsiębiorstwa. Warsztaty pozwalają także, dzięki otwartej formule dyskusji na wymianę doświadczeń ich uczestników z zakresu dokumentowania procesów na potrzeby wdrożenia systemów informatycznych, eliminacji niespójności procesów, poprawy efektywności procesów i zasobów w ich zaangażowanych.

Cele i wymierne korzyści:

Przedstawienie zasad mapowania procesów. Zdobycie przez uczestników warsztatów umiejętności modelowania procesów. Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów niespójności procesów. Udział w szkoleniu pozwoli poszerzyć, zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad modelowania procesów biznesowych w organizacji,
 • identyfikacji i opisu zdarzeń oraz ról procesowych,
 • doboru i wykorzystania różnych podejść, diagramów opisywania procesu diagramów procesów, funkcji,
 • poznania podstaw wybranych notacji modelowania procesów biznesowych.

Koordynator szkolenia: dr Edyta Mioduchowska – Jaroszewicz, TNOiK Oddział Szczecin

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin/2 dni

Tryb szkolenia: zdalny/stacjonarny lub mieszany

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do przygotowania analiz ekonomiczno-finansowych na podstawie wybranych danych i wskaźników, nabycie umiejętności wyciągania wniosków z analiz oraz ich wykorzystania w procesie podejmowania decyzji w zarządzania organizacją.

1) Analiza ekonomiczno-finansowa – istota i znaczenie (case study, prezentacja w power point);
2) Metody i narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej do oceny przedsiębiorstwa (case study, prezentacja w power point);
3) Analiza wskaźnikowa według kryteriów oceny sytuacji finansowej: płynność, zadłużenie, rentowność, ryzyko (case study, prezentacja w power point, excel);
4) Mierniki wartości przedsiębiorstwa case study, prezentacja w power point, excel);
5) Analiza dyskryminacyjna w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa (case study, prezentacja w power point, excel);
6) Ocena wiarygodności danych przedstawionych w sprawozdaniach finansowych (case study, prezentacja w power point, excel);
7) Wykorzystanie metod analizy strategicznej w wyprowadzaniu wniosków końcowych (case study, prezentacja w power point, excel);

Cele i wymierne korzyści:

 • Uzyskanie wiedzy przez uczestników na temat praktycznego przygotowywania danych i dokonania analiz ekonomiczno – finansowych w excelu
 • Zdobycie umiejętności oceny wstępnej i przyczynowej danych finansowych ze sprawozdań finansowych oraz dokonywania przez uczestników prawidłowej interpretacji zawartych w nich treści.
 • Zdobycie umiejętności strategicznego spojrzenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa z perspektywy jego wskaźników finansowych, mierników wartości, zysków ekonomicznych, kosztu kapitału, oceny przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, badanie wiarygodności danych finansowych
  ze sprawozdań finansowych.

Koordynator szkolenia: dr hab.inż Robert Kucęba Prof. PCz, TNOiK Oddział Częstochowa

Liczba godzin szkolenia: szkolenie 1 dniowe, 9 h lekcyjnych z przerwą obiadową

Tryb szkolenia: hybrydowy

Program szkolenia:

1. Uwarunkowania i obostrzenia w zakresie inwestycji OZE (2h)
2. Narzędzia metody, etapy projektowania deweloperskiego OZE (2 h)
3. Narzędzia metody, etapy projektowania inwestycyjnego w kontekście wdrożeń OZE (2 h)
4. Dobre praktyki projektowanie deweloperskiego i wdrożeniowego OZE (3 h)

Szkolenia obejmują zagadnienia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz warunkami kształtowania bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności w zakresie projektowania developerskiego inwestycyjnego OZE. Wśród omawianych zagadnień ważne miejsce zajmuje problematyka bezpieczeństwa energetycznego, która ukazana zostanie w różnej perspektywie z podkreśleniem roli, sposobu oceny i warunkami eliminacji ryzyka. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ekspertów z zakresu inwestycji OZE, a także przedsiębiorców i Project Menadżerów kompleksowych projektów farm OZE.

Cele i wymierne korzyści:

 • Rozwój umiejętności oraz kompetencji w zakresie inwestycji OZE
 • Zdobycie umiejętności zarządzania wartością OZE na rynku energii
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania wybranych metod z zakresu projektowania farm OZE
 • Uzyskanie informacji praktycznych w zakresie projektowania farm OZE, na przykładzie dobrych praktyk prezentowanych przez ekspertów, przedsiębiorców
  z branży OZE
 • Otrzymanie materiałów szkoleniowych w tym testów kompetencyjnych,
  z możliwością ich zastosowania w praktyce zarządzania ludźmi
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia

Koordynator szkolenia: dr hab. Karol Kuczera, Prof. USz, TNOiK Oddział Szczecin

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin (1 lub 2 dni)

Tryb szkolenia: stacjonarny (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formę zdalną)

Program szkolenia:

Koncepcja modelu biznesu zdobywa rosnącą popularność jako narzędzie planowania przyszłych przedsięwzięć lub modyfikacji istniejących działań biznesowych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostanie jedno z podejść do tworzenia modelu biznesu – kanwa modelu biznesu. Wskazane zostaną obszary tematyczne, które wymagają rozważenia oraz konieczność ich integracji. Słuchacze będą mieli również okazję przećwiczyć proces modelowania oraz poddać swoje pomysły dyskusji.

Cele i wymierne korzyści:

Uczestnicy uzyskają kompendium wiedzy na temat tworzenia modeli biznesu, jak również nabędą umiejętność posługiwania się narzędziem do ich tworzenia. Zapoznają się z językiem opisywania przesłanek stających za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie niej zyski. Nauczą się tworzyć plan funkcjonowania organizacji. Nabędą umiejętność wizualizacji jego elementów pozwalającej spojrzeć całościowo dostrzegając skomplikowane zależności.

Koordynator szkolenia: dr Edyta Nowak-Żółty, TNOiK Oddział Dąbrowa Górnicza

Liczba godzin szkolenia: szkolenie dwudniowe. Dzień pierwszy w godzinach od 14.00 do 18.00. Dzień drugi w godzinach od 9.00 do 13.00.

Tryb szkolenia: stacjonarny

Program szkolenia:

Dzień I

 • Modele przywództwa, ( 90 min)
 • Cechy i kompetencje współczesnego przywódcy (90 min)
 • Budowanie zespołu pracowniczego. (45 min)

Dzień II

 • Wybrane kompetencje miękkie w przywództwie: (90 min)
 • Negocjacje w trudnych rozmowach z pracownikiem. (90 min)
 • Asertywność (45 min)

Szkolenie przeznaczone dla menedżerów, którzy są przywódcami w obszarze edukacji, zarządzają zespołami, rekrutują kandydatów, motywują i realizują założone cele.

Cele i wymierne korzyści:

 • Rozwoju świadomości pełnienia roli lidera w zespole i organizacji.
 • Rozpoznawania i kreowania swojego stylu przywództwa.
 • Rozwoju umiejętności skutecznego budowania zespołu.
 • Rozwoju umiejętności budowania relacji i zaangażowania w swoich zespołach.
 • Rozwoju swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie, adekwatnie dobrany styl przywództwa

Koordynator szkolenia: dr hab. Karol Kuczera, Prof. USz, TNOiK Oddział Szczecin

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin (2 dni po 8 godziny)

Tryb szkolenia: stacjonarny (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formę zdalną)

Program szkolenia:

Szkolenie przez uczestnictwo, działanie i entuzjazm. Połączenie strategicznego szkolenia biznesowego z realistyczną symulacją dynamicznego i złożonego świata biznesu w oparciu o unikatową, kompleksową symulację biznesową Marketplace integrującą wszystkie obszary funkcjonalne biznesu. Kombinacja ta pozwala spojrzeć na firmę jak na spójną całość oraz dostrzec zależności pomiędzy jej elementami. Uświadamia jak decyzje jednych wpływają na zachowania innych i jakie są tego skutki.
Duch rywalizacji towarzyszący rozgrywce pobudza dążenie do doskonałości, entuzjazm wzmaga natomiast uczenie się.

Cele i wymierne korzyści:

Uczestnicy prowadzeni zwartą narracją zanurzając się w prawdziwy świat zarządzania biznesem nabywają i doskonalą wiedzę a przede wszystkim umiejętności dotyczące m.in. takich zagadnień jak:

 • Kluczowe reguły biznesu
 • Zarządzanie marketingowe – zdobywanie i utrzymywanie klientów
 • Zarządzanie produktem i produkcją
 • Zarządzanie pracownikami
 • Odpowiedzialność finansowa
 • Praca zespołowa i poszukiwanie rozwiązań kompromisowych

Koordynator szkolenia: dr hab. Anna Pluta, TNOiK Oddział Szczecin

Liczba godzin szkolenia: 15 godzin (szkolenie dwudniowe po 8 godziny dziennie z 30 minutową) 

Tryb szkolenia: stacjonarny (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zdalną formę warsztatów)

Program szkolenia:

Szkolenie z ZARZĄDZANIA CZASEM stanowi odpowiedź na potrzebę współczesnego człowieka – terminowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Presja czasu, rywalizacja w zespole, wielozadaniowość – wszystko to powoduje, że wiele osób odczuwa stres już w momencie otrzymania zadania. Uczucie to nie maleje w trakcie jego realizacji, a długotrwały stres wpływa niekorzystnie na pracownika i jego sprawność działania. Poznanie zasad właściwego gospodarowania czasem oraz narzędzi umożliwiających prawidłową organizację zadań w czasie pozwoli zapanować nad pracą i ograniczy stres podczas jej realizacji. Dzięki temu pracownik będzie też odczuwał większą harmonię w życiu.

Cele i wymierne korzyści:

 • świadomość wartości jaką jest czas
 • umiejętność diagnozy gospodarowania czasem i określania własnych złodziei czasu
 • umiejętność planowania pracy i organizacji czasu pozwalająca godzić życie zawodowe z prywatnym

Koordynator szkolenia: dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, TNOiK Oddział Białystok

Liczba godzin szkolenia: 14 godzin, 2 dni

Tryb szkolenia: stacjonarny, on-line lub tryb hybrydowy (70%/30%)

Program szkolenia:

 • założenia podejścia procesowego do zarządzania
 • uwarunkowania wdrożenia zarządzania procesami
 • identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie
 • cykl życia zarządzania procesami biznesowymi
 • role procesowe, właścicielstwo procesów
 • architektura procesów
 • pomiar dojrzałości zarządzania procesami i procesów

Istotą warsztatów jest omówienie metodyki i zasad zarządzania procesami. Ich głównym celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania. W ich trakcie uczestnicy poznają wieloaspektowość systemu zarządzania procesami biznesowymi. Szkolenie jest realizowane w formule wykładu dyskusyjne i zajęć praktycznych pozwalających uczestnikom na zastosowanie zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce.

Cele i wymierne korzyści:

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat procesowego zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobędą umiejętności z zakresu planowania i spójnego, metodycznego dokumentowania, zarządzania procesami biznesowymi.

Koordynator szkolenia: dr hab. Grzegorz Jokiel, TNOiK Oddział Wrocław

Liczba godzin szkolenia: 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych

Tryb szkolenia: stacjonarny

Program szkolenia:

Rewolucyjna i bezkompromisowa metodyka zarządzania projektami oparta na odmianie podejścia systemowego jakim jest Teoria ograniczeń (Theory of constraints TOC). Określana mianem Łańcucha krytycznego. Jest ona prekursorem podjeść zwinnych (agile) do zarządzania projektami. Bazuje na zachowaniach ludzi w środowisku projektowym, jak również powiązaniach między obiektami systemu. Koncentracja uwagi jest tu na tzw. wąskich gardłach – podstawowych ograniczeniach. Umożliwia zdecydowanie lepsze prowadzenie projektów niż metodyki klasyczne takie jak PMBoK, Prince2, czy IPMA. Zmienia schematy myślenia np. stanowczo postuluje zaniechanie stosowania terminów ostatecznych (tzw. Dead line’ów).

Cele i wymierne korzyści:

 • Wykształcenie umiejętności analizy systemowej
 • Znajomość zjawisk i efektów systemowych w projektach
 • Nabycie kompetencji lepszego zarządzania projektami

Koordynator szkolenia: dr inż. Łukasz Szałata, TNOiK Oddział Wrocław

Liczba godzin szkolenia: 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych z częścią praktyczną opracowania dokumentacji środowiskowej

Tryb szkolenia: stacjonarny lub online

Program szkolenia:

Zarządzanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym stanowi jeden z kluczowych pierwszych elementów procesu inwestycyjnego w zakresie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W ramach szkolenia przekazana zostanie kluczowa wiedza praktyczna i teoretyczna związana z procesem inwestycyjnym, oraz omówione zostaną kluczowe zasady ochrony środowiska i ich rola w zarządzaniu podmiotami w ujęciu środowiskowym. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi pozwoleniami na korzystanie ze środowiskowa w tym z ideą pozwolenia zintegrowanego IPPC

Cele i wymierne korzyści:

 • Wykształcenie umiejętności procedowania środowiskowego
 • Znajomość komponentów ochrony środowiska
 • Nabycie kompetencji zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym

Koordynator szkolenia: dr hab. Anna Pluta, TNOiK Oddział Szczecin

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin (szkolenie jednodniowe z 30 minutową przerwą)

Tryb szkolenia: stacjonarny (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zdalną formę warsztatów)

Program szkolenia:

Szkolenie z ZARZĄDZANIA TWÓRCZEGO ma uświadomić znaczenia twórczego działania we współczesnym świecie. W jego trakcie zostaną zaprezentowane narzędzia ułatwiające stymulowanie umysłu i pobudzające do kreatywnego poszukiwania rozwiązania. Uczestnicy poznają jak podejmować twórcze decyzje, które mogą przybliżyć sukces w życiu zawodowym

Cele i wymierne korzyści:

 • świadomość znaczenia kreatywności/twórczości
 • pobudzenie umiejętności kreatywnego myślenia
 • wykorzystanie kreatywności w podejmowaniu decyzji zawodowych

Koordynator szkolenia: mgr Bogusław Jędrzejczak, TNOiK Oddział Łódź

Liczba godzin szkolenia: seminarium jednodniowe – do 6 do 8 godzin

Tryb szkolenia: stacjonarny

Program szkolenia:

Seminarium skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw pracujących w branży włókienniczej powiązanej z wykańczalnictwem i obróbką chemiczną wyrobów tego sektora przemysłu. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z ekologią, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność ekologiczną oraz rozwojem nowoczesnych form pracy małych i średnich firm.

Cele i wymierne korzyści:

 • Propagowanie ekologii
 • Aktywizacja małych i średnich firm rodzinnych
 • Integracja środowisk