Szkolenia
Rozliczenia podatkowe w 2018 roku w transporcie i spedycji PDF Drukuj Email
czwartek, 05 kwietnia 2018 00:00

Termin i miejsce szkolenia: Warszawa (Centrum), 14 czerwca 2018 r. godz. 10.00-15.00

Program:

I. PODATEK VAT

1. Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT (Split Payment) od lipca 2018 roku ● schematy dokonywania płatności spedytor-przewoźnik, zleceniodawca-spedytor ● schematy rozliczeń VAT z urzędami skarbowymi  ● schemat możliwych operacji na rachunku VAT ● schemat powiązań rachunku VAT z rachunkiem rozliczeniowym ● podstawowa różnica w dokumentowaniu operacji na rachunku VAT a na rachunku rozliczeniowym ● terminy płatności w transporcie i spedycji a operacje na rachunku VAT ● wpływ mechanizmu na płynność finansową ● zachęty dla stosowania mechanizmu – zakres sankcji, których uniknie podatnik.
2. Wyjaśnienia do prawidłowego sporządzania i korygowania JPK_VAT-3 ● przyczyny obowiązkowych korekt JPK ● wyłączenie z JPK ● powiązanie miejsca świadczenia usług transportu z JPK  ● rozliczanie ulgi za złe długi.
3. Zasady sporządzania JPK_FA ● walutowość faktur a JPK ● ujmowanie duplikatów faktur.
4. Zasady sporządzania i przekazywania JPK_WB.
5. Przygotowanie do JPK_Magazyn  ● powiązanie JPK z polityką rachunkowości ● szczegółowość prezentacji danych w JPK_Magazyn ● powiązanie JPK_Magazyn z Zakładowym Planem Kont i instrukcją obiegu dokumentów  ● Inne pliki JPK od 1 lipca 2018 roku.
6. Wyroki NSA w zakresie faktur zbiorczych i usług ciągłych w transporcie.
7. Na co zwrócić uwagę w VAT przy przekształceniach w działalności transportowej.
8. Import usług w VAT.
9. Udostępnianie informacji o kontrahentach – płatnikach VAT ● forma udostępniania i zakres informacji ● miejsce składania wniosku ● wzór zaświadczenia z rozporządzenia Ministra Finansów.
10. Rejestr czynnych podatników VAT – nowy zakres ● rachunki zgłoszone do urzędów skarbowych ● zmiany w systemie płatności za faktury ● obowiązkowe rachunki firmowe.
11. Skutki wykreślenia podatnika z rejestru.
12. System STIR ● blokowanie rachunków bankowych podatników przez KAS  ● okresy blokowania ● możliwości dysponowania środkami na zablokowanych rachunkach.
13. Korzystanie z rejestru Należności Publicznoprawnych.
14. Samokontrola VAT przy zakupach paliw  ● zmiana klasyfikacji paliw dla rozliczeń VAT.
15. Bieżące rozliczania VAT w transporcie międzynarodowym i spedycji ● aktualne problemy ● orzecznictwo TSUE i krajowe.
16. Wyrok TSUE z 29 czerwca 2017 roku w zakresie stawki 0% w transporcie międzynarodowym.
17. Problemy zgłoszone przez uczestników oraz projekty zmian ustaw, interpretacje po sporządzeniu programu szkolenia.

II. PODATEK DOCHODOWY W 2018 R.

1. Dokumentacja cen transferowych do sporządzenia za 2017 rok ● przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych za 2017 rok ● sposób ustalenia wartości przychodów (co doliczamy do przychodów) lub kosztów za 2016 rok ● kurs euro do przeliczenia przychodów lub kosztów  ● dokumentacja przy umowie pożyczki.
2. Przekształcenia w transporcie a problematyka podmiotów powiązanych w PIT i CIT.
3. Amortyzacja jednorazowa w transporcie ● limity kwotowe dla środków trwałych i wnip.
4. Zaliczki wpłacone na poczet nabycia środków trwałych jako koszty uzyskania przychodów.
5. Podmioty powiązane  ● zmiana rozliczania odsetek, usług niematerialnych w kosztach uzyskania przychodów ● limity.
6. Opodatkowanie dochodów kapitałowych w CIT ● rodzaje dochodów kapitałowych wydzielonych z dochodów ogółem.
7. Podatek dochodowy od niektórych nieruchomości w logistyce i magazynowaniu ● obiekty objęte podatkiem ● schemat rozliczania podatku.
8. Rozliczanie kar umownych i odszkodowań w CIT i PIT.
9. Aktualnie obowiązujące stawki diet i ryczałtów w transporcie objęte zwolnieniem z PIT i ZUS

III. Uproszczenia podatkowe dla przedsiębiorców

IV. Nowe przepisy m.in. o praniu pieniędzy istotne w działalności transportowej i spedycyjnej

V. Zagadnienia zgłoszone przez uczestników przed szkoleniem


Prowadzenie szkolenia i opracowanie materiałów - Anna Piotrkiewicz, były pracownik MIR, specjalista z 23-letnią praktyką w prowadzeniu szkoleń podatkowych dla transportu i spedycji

Koszt uczestnictwa:

430 zł - za udział jednej osoby (w tym 80,41 VAT)
370 zł - za udział kolejnej osoby z tej samej firmy (w tym 69,19 VAT)

Cena obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu, obiad, napoje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 czerwca 2018 r. - ilość miejsc ograniczona!
Do zgłoszonych uczestników prześlemy wszystkie niezbędne informacje.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.